Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 772 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:

            Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:

1.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ VII – 577 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1047 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №5368/29.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №119, том 50 н.д. 12466, вх. рег. №19835/21.11.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 19 505,00 лв. (деветнадесет хиляди петстотин и пет лева), без дължими данъци и такси.

2.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ VIII – 578 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1026 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №5369/29.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №116, том VII, н.д. 1781, вх. рег. №3187/13.03.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 19 884,00 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

3.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ IX – 579 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1015 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №3879/14.06.2002 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 35, н.д. 7227, дв. вх. 12106, вх. рег. №12286/14.10.2021 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 19 671,00 лв. (деветнадесет хиляди шестстотин седемдесет и един лева), без дължими данъци и такси.

4.НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УПИ X – 580 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1018 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №5370/29.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №100, том VII, н.д. 1755, вх. рег. №3157/13.03.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 19 729,00 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

         Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.       

         30% от постъпленията от продажбите на посочените поземлени имоти да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)