Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 772 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на пакетирани захарни изделия и промишлени стоки, с площ от 7,50 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец изток”, ул. „Рига”, до бл. „Прага”, обръщалото на автобусни линии и начална наемна цена от 78,00 лв. – т. 5002 от общата схема
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион №10, с площ от 6,00 кв.м., обслужващ цветен пазар, намиращ се в гр. Русе, ул. „Петър Берон” и ул. „Света Троица”, (пред кафе”Шенген”), елемент на зоната за разполагане на цветни пазари в ЦГЧ и начална месечна наемна цена 110,00лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 6,50 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Възраждане”, ул. „Неофит Рилски”, до бл. „Академик” и начална наемна цена от 70,00 лв. – т. 48 от общата схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)