Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 772 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе, следните имоти общинска собственост:
1.1.Поземлен имот с идентификатор 63427.2.4221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 9049 кв.м., с начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, заедно с построените върху него сгради:
1.1.1. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 69 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
1.1.2. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 161 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
1.1.3. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 81 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
1.1.4. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 54 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
1.1.5. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, триетажна, със застроена площ 323 кв.м. и сутерен със застроена площ 150 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
1.1.6. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, двуетажна, със застроена площ 1727 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
1.1.7. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, двуетажна със застроена площ 532 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
1.1.8. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, едноетажна със застроена площ 7 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
1.1.9. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, едноетажна със застроена площ 7 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
2. Предоставя безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 16 063 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик, заедно с построените в него сгради:
2.1.1. Сграда с идентификатор 63427.12.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 47 кв.м., едноетажна, предназначение: друг вид сграда за обитаване.
2.1.2. Сграда с идентификатор 63427.12.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 123 кв.м., едноетажна, с предназначение: селскостопанска сграда.
2.1.3. Сграда с идентификатор 63427.12.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 100 кв.м., едноетажна, с предназначение: селскостопанска сграда.
2.1.4. Сграда с идентификатор 63427.12.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 100 кв.м., едноетажна, предназначение: селскостопанска сграда.
2.1.5. Сграда с идентификатор 63427.12.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 101 кв.м., едноетажна, с предназначение: хамбар, депо, гараж.
2.1.6. Сграда с идентификатор 63427.12.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 14 кв.м., едноетажна, масивна, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 11 531 кв.м, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, заедно с построените върху него сгради:
2.2.1. Сграда с идентификатор 63427.12.4.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 380 кв.м., едноетажна, с предназначение: хангар, депо, гараж.
2.2.2. Сграда с идентификатор 63427.12.4.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 730 кв.м., едноетажна, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.
2.2.3. Сграда с идентификатор 63427.12.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 397 кв.м., едноетажна, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.
2.2.4. Сграда с идентификатор 63427.12.4.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 123 кв.м., едноетажна, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 28 620 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.12.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 209 кв.м., двуетажна, с предназначение: селскостопанска сграда, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 772 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, заедно с построените върху него сгради:
2.4.1. Сграда с идентификатор 63427.12.6.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 18 кв.м., едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.
2.4.2. Сграда с идентификатор 63427.12.6.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 29 кв.м., едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 12 663 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, заедно с построената в него сграда с идентификатор 63427.12.7.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 389 кв.м., едноетажна, с предназначение: спортна сграда, база.
2.6. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 58 836 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, заедно с построените върху него сгради:
2.6.1. Сграда с идентификатор 63427.12.8.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 1326 кв.м., двуетажна, с предназначение: сграда за образование.
2.6.2. Сграда с идентификатор 63427.12.8.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 53 кв.м., едноетажна, с предназначение: складова база, склад.
2.6.3. Сграда с идентификатор 63427.12.8.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 30 кв.м., едноетажна, с предназначение: сграда за енергопроизводство.
2.6.4. Сграда с идентификатор 63427.12.8.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 909 кв.м., четириетажна, с предназначение: общежитие.
2.6.5. Сграда с идентификатор 63427.12.8.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 141 кв.м., едноетажна, с предназначение: здравно заведение.
2.7. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 35 084 кв.м., заедно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.12.10.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 478 кв.м., едноетажна, с предназначение: селскостопанска сграда, с адрес: гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“.
3. Обявява предоставените имоти и сгради – частна общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и на Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, описани в т. 1 и т. 2 от настоящото решение, за недвижими вещи – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)