Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 773 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,  чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение, водомерна шахта и водопровод за ПИ с идентификатор 47336.10.331 по КККР на гр. Мартен, Община Русе собственост на „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ“ ООД, ЕИК: 200237478, през ПИ 47336.63.369 – пасище, собственост Община Русе. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през общинския имот на водопроводно отклонение е в размер на 258,50 м. (двеста петдесет и осем метра и петдесет сантиметра), а засегната от сервитута площ от имота е 1,556 дка (едно цяло и петстотин петдесет и шест декара).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)