Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 773 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21,ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – Държавни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи” +341.00лв.
Всичко неданъчни приходи +341.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ +341.00лв.
ІІ. ПРИХОДИ – Местни дейности
Неданъчни приходи
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +50.00лв.
§2405„Приходи от наеми на имущество“ +14 100.00лв.
§2408 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ +12.00лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ -12.00лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходи от стопанска дейност” -2.00лв.
Всичко неданъчни приходи +14 148.00лв.
Трансфери
§6102„Предоставени трансфери“ ДТ „Сава Огнянов“ -14 100.00лв.
Всичко трансфери -14 100.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ +48.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +389.00лв.
ІІІ.РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
§1015 „Материали“ ЦДГ „Ралица” -85.00лв.
§1016 „Вода , горива и ел.енергия” ЦДГ”Червената шапчица” +7 725.00лв.
§1020 „Външни услуги“ ” ЦДГ „Снежанка“ +3 198.00лв.
§ 1052 „Командировки в чужбина” ЦДГ „Снежанка” +274.00лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Компютърна конфигурация „ 2 бр. ЦДГ „Ралица“ +235лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Комбинирано детско съоръжение” 1 бр. ЦДГ”Снежанка” -3 472.00лв.
Обект „Пожароизвестителна система” 1 бр. ЦДГ”Червената шапчица” -778.00лв.
Обект „Изграждане на детска площадка“ 1 бр. ЦДГ „Ч.шапчица“ -6 947.00лв.
Обект „Изграждане на аспирация в кухненски блок“ ЦДГ „Детелина“ +1 167.00лв.
Обект „Изграждане на аспирация на басейн“ ЦДГ „Детелина“ +3 900.00лв.
Обект „Пожароизвестителна система” ЦДГ „Детелина“ -5 067.00лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти“
Обект „Програмен продукт за работна заплата“ -150лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“, в т.ч. +341.00лв.
ОУ „Л.Каравелов“ +274.00лв.
АГ „Гео Милев“ +67.00лв.
Всичко за дейност +341.00лв.
Всичко за функция +341.00лв.
Всичко разходи държавна дейност +341.00лв.
ІV.РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5301 „Придобиване на програмни продукти“
Обект „Софтуерен модул „Местни данъци и такси“ +18 000.00лв.
Всичко за дейност +18 000.00лв.
Дейност 123 „Общински съвет“
§0202 „Възнаграждения за персонал по изнънтрудови правоотношения“ +5 000.00лв.
§0209 „Други плащания и възнаграждения“ +10 000.00лв.
§1020 „Външни услуги“ +5 000.00лв.
Всичко за дейност +20 000.00лв.
Всичко за функция +38 000.00лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1020 „Външни услуги“ -20 000.00лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Осветление по ул. „Сан Стефано“ в участъка от ул. „Плиска“ до улица „Алея Възраждане“ +8 400лв.
Обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Клокотница1“,
бл. „Клокотница2“ -7 460лв.
Обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Жерав“ -940лв.
Всичко за дейност -20 000.00лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -18 000.00лв.
Всичко за дейност -18 000.00лв.
Всичко за функция -38 000.00лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности икономиката” ОП „Спортни имоти“
§1016 „Вода, горива, ел.енергия“ +15 000.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Сондаж за поливна вода и изграждане на инсталация за изпомпване на вода в СК „Дунав“ и СК „Ялта“ -15 000.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.
Всичко разходи местна дейност 0.00лв.
ІV. РАЗХОДИ – Държавни дейности дофинансирани с общ.приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§1015 „Материали“ Худ. Галерия +48.00лв.
Всичко за дейност +48.00лв.
Всичко за функция +48.00лв.
Всичко разходи дофинансиране +48.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +389.00лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)