Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 773 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

ОВОНЯ На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:
Предоставя безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.12 по Кадастралната карта на гр. Русе, в сграда № 1, V-ти етаж, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.5512, а именно стая №№ 1, 8, 9, 10, сервизно помещение и една тоалетна с обща застроена площ 109 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: за офис, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.11, над обекта – няма, предмет на АОС № 6675/09.04.2012 г., на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.
ВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)