Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 774 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на ОД на МВР – Русе, БУЛСТАТ: 129009895,  за нуждите на Участък „Средна кула“ към Първо районно управление Полиция върху част с обща площ 74,42 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.10.392.1.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 383,23 кв.м., с административен адрес гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №12, представляваща помещение №1 с площ от 36,30 кв.м., помещение №2 с площ от 14,04 кв.м. и помещение №3 с площ от 24,08 кв.м., разположен на втория етаж от двуетажна административно-делова сграда с идентификатор 63427.10.392.1, изградена  в общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.392 по КККР на гр. Русе, предмет на АПОС №8726/29.10.2018 г., вписан под №165, том 35, Н.Д.7349, ДВР 14271, вх. №14614 от 08.11.2018 г. по описа на Службата по вписванията – Русе, за срок от 10 (десет) години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)