Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 774 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка счл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.27 ал.1 от Постановление № 1 от 09 януари 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450 от 18.02.2013 г.- Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 332 „Общежития”
1. Отпада:
Валери Великов Великов – Директор на Средношколско общежитие гр. Русе – билети – поради неплатен отпуск, считано от 02.09.2013г.
2. Добавя се:
Бойка Николова Иванова – Временно изпълняващ директор на Средношколско общежитие гр. Русе- билети- считано от 02.09.2013г. – до завръщане на титуляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)