Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 774

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

1. Отменя Правилата за реда и условията за финансиране на художествени проекти от бюджета за култура на Община Русе, приети с Решение № 1387 от 03.08.2007 г. на Общински съвет – Русе
2. Приема Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе.

П Р А В И Л А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.Настоящите правила уреждат реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на организации от гр. Русе чрез бюджета на Община Русе.
Чл.2. Програмата има за цел да подкрепя и стимулира развитието на значими за Община Русе културни дейности, съответстващи на приоритетите на Плана за развитие на Община Русе, като:
1. осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото
доверие и интерес към културните организации, функциониращи на територията на Община Русе.
2. насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на
различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;
3. съдейства за опазването и социализацията на културно-историческото наследство на
региона;
4. стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на
културния продукт;
5. стимулира въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието
на детската и младежката аудитории;
6. стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;
7. създава условия за развитие на творческите индустрии;
8. стимулира създаването на интегриран туристически продукт на базата на културното
многообразие на региона.
9. насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;
10. създава условия за синхронизиране на културната политика на Община Русе с европейската
практика и стандарти.
Раздел ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

Чл.3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата и максималният размер за финансиране на едно проектно предложение се определят и приемат ежегодно с бюджета на Община Русе.
Чл.4. Програмата се финансира в рамките на бюджета на Община Русе – “Култура” – “Други дейности по културата”, параграф 1098 – “Други некласифицирани разходи”.
Чл.5. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложения.
Чл.6. Конкурсът се обявява веднъж годишно в срок от 1 месец след приемането на общинския бюджет за текущата календарна година.
Чл.7. Конкурсите се обявяват публично чрез медиите (поне в един русенски ежедневник) и на интернет страницата на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.
Чл.8. В конкурса могат да участват:
1. Културни организации, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите, със седалище в гр. Русе.
2. Юридически лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, със седалище на територията на Община Русе.
3. Структури на Община Русе в областта на културата и изкуството.
Чл.9. В конкурса не могат да участват кандидати или партньори, които:
1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;
2. не са изпълнили условия по предходно финансиране;
3. са подпомагани за същия проект или за част от него по други програми на Община Русе.
Чл.10. Програмата финансира дейности, свързани:
1. със създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2. с образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
3. с научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството
и културата;
4. с въвеждане на експериментални форми на културна дейност;
5. с промотиране на културен продукт;
6. с промотиране на възможностите на град Русе като културно средище;
7. с проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и създаване
на интегриран туристически продукт;
8. с културен обмен на национално и международно ниво;
9. със стимулиране на любителското изкуство.
Чл.11. По програмата се финансират разходи за:
1. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта
2. изработване на рекламни и информационни материали – печатни, на CD/DVD
3. отпечатване на издания
4. административни разходи до 5 % от исканата сума
5. транспортни и командировъчни разходи
6. наем на зали и оборудване
7. други, присъщи за реализацията на проекта разходи, непопадащи в обсега на чл. 12.
Чл.12. Програмата не финансира:
1. разходи, свързани с генериране на печалба;
2. разходи по Закона за ДДС;
3. индивидуални проекти за обучение и специализация в чужбина; стипендии
4. организации, които не са отчели проектите, финансирани от предходни сесии, съгласно
изискванията на програмата;
5. закупуване на дълготрайни материални активи, оборудване и представителни разходи
(разходи за коктейли, кафе-паузи, подаръци и пр.);
6. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
7. банкови такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
8. разходи, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Русе;
9. разходи, направени преди сключването на договора за реализацията на проекта;
Чл.13. Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение, в размер на не повече от определената от Общински съвет – Русе максимална сума за финансиране на едно проектно предложение и не по-малко от 80 % от исканата сума.
Чл.14. Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: трима служители на Общинска администрация, съставът на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС, един външен експерт, предложен от ресорния заместник кмет.
Чл.15. Заседанията на комисията се свикват не по-късно от 7 (седем) дни след крайния срок за подаване на документите за конкурса.
Чл.16. Всеки член на комисията подписва декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.
Чл.17. Членовете на комисията, декларирали наличие на конфликт на интереси по един или повече от кандидатстващите проектни предложения, нямат право да участват в обсъждането и класирането на същите.
Чл.18. Комисията оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в Таблицата за оценка на проектните предложения, както следва:
1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;
2. Финансов, технически и административен капацитет на кандидатстващата организация;
3. Съответствие на проектното предложение с целите на програмата и приоритетите,
заложени в Плана за развитие на Община Русе в областта на културата;
4. Оригиналност и иновативност;
5. Творческа и социална ефективност;
6. Степен на значимост на проекта от гледна точка на обществения ефект;
7. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
8. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите; съотношение „ефект –разходи”;
9. Устойчивост на резултатите.
Чл.19. Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, описани в чл. 18.
Чл.20. При установено несъответствие на проектното предложение с разписаните по Раздел I от Таблицата за оценка на кандидатстваите проекти (Проверка за административно съответствие и допустимост) проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
Чл.21. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите по програмата средства.
Чл.22. В срок до 3 (три) дни от заседанието на комисията, същата представя на Кмета на Община Русе протокола с класирането на проектните предложения, съдържащ и предложение за финансираните проекти в рамките на бюджетните средства.
Чл.23. В срок до 10 дни от обявяване на резултатите на интернет-страницата на Община Русе, всеки кандидат може да получи копие от Таблицата за оценка на своето проектно предложение.
Чл.24. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет-страницата на Общината.
Чл.25. След осигуряване на общинската субсидия по Програмата, Кметът на Община Русе издава заповед за сключване на договори с организациите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, в десетдневен срок от утвърждаване на протокола.
Чл. 26. Получилите финансиране организации в хода на реализацията на проекта могат да оперативно да прехвърлят разходи от едно перо в друго в рамките на 10 %, което трябва да бъде посочено изрично в отчета за проекта.
Чл. 27. Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансиране организация, остават негова собственост, освен ако в договора не е уговорено друго.
Чл.28. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с един проект.
Чл.29. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации, реклама и др.), а при реализация – да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се финансира от Община Русе по Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.

Раздел III
ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.30. Организационно-административното обслужване на програмата се извършва от отдел „Култура” на Община Русе.
Чл.31. Необходимите за кандидатстване документи се публикуват на интернет–страницата на Община Русе и включват както следва:
1. Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и
културата;
2. Формуляр за кандидатстване ( Приложение 1);
3. Формуляр за бюджет ( Приложение 2);
4. Таблица с критерии за оценка на проектите;
5. Формуляр за финален отчет ( Приложение 3);
Чл.32. Кандидатстващите за финансиране организации представят в Община – Русе, Отдел “Култура” следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Формуляр за бюджет с приложени оферти от фирми изпълнители на дейности по проекта
(където е приложимо);
3. Автобиография на ръководителя на проекта;
4. Декларация, че не са в ликвидация или в производство по несъстоятелност;
5. Копие от удостоверението за съдебна регистрация на кандидатстващата организация или от акта за създаване на юридическото лице от съответния държавен или общински орган;
6. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ на кандидата;
7. Копие от ДДС регистрацията на кандидата;
8. Копие от счетоводен баланс, касов отчет или отчет за приходите и разходите за последната приключена (което е приложимо според вида организация) финансова година;
9. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
10. Декларация за осигурено съфинансиране;
11. Проектни предложения за издателска дейност се придружават от минимум две рецензии на
професионалисти / независими експерти в съответната област.
Чл.33. Документите за кандидатстване се подават в отдел „Култура” на Община Русе, комплектовани в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител, в запечатан плик с четливо изписано име на кандидата.

Раздел IV
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Чл.34. Текущото наблюдението и контролът по изпълнението и отчитането на финансираните проекти се извършва от Общинския отдел “Култура”.
Чл.35. След реализацията на проекта финансираната страна се задължава да отчете в едномесечен срок след приключването на проекта, но не по-късно от 1 декември на текущата година финансирания от Общината проект, като попълни надлежно Формуляр за финален финансов и технически отчет (Приложение 3), съдържащ необходимите технически и финансови данни за реализацията на проекта и придружен със заверени копия от оригиналните разплащателни документи.
Чл.36. Отчетите се разглеждат и приемат от комисия, назначена със заповед на Община Русе, в състав от трима служители на общинския отдел „Култура”.
Чл.37. Комисията по чл. 36 изготвя протокол от заседанието си, който се утвърждава от кмета на Община Русе.
Чл.38. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл. 35 от настоящите Правила, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тези Правила:
1. „Културна организация“ е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за закрила и развитие на културата, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.
2. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящите Правила. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. С настоящият документ се отменя действието на приетите с Решение на Общински съвет – Русе № 1387/03.08.2007 г. Правила за реда и условията за финансиране на художествени проекти.
§ 2. Правилата се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. За всички възникнали, но нерешени в настоящите правила въпроси, комисията взема решения с обикновено мнозинство.