Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 775 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб, при спзване на изискванията на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО на Сдружение „Вивамакс“, ЕИК 176678307, част от третия етаж на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.771.3, която част представлява помещения с №335, 336, 337, 338, 339, фоайе и санитарен възел, функционално отделени от останалите помещения на етажа с преградна врата, със самостоятелен вход от южната страна на сградата, обща площ на отдаваните помещения – 430,00 кв. м, с административен адрес на сградата гр. Русе, ул. „проф. Д. Баларев“ №2, предмет на АЧОС №8096 от 12.08.2016 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 252,00 лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)