Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 775 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР – ГД „Програмиране на регионалното развитие“ в размер на 1 662 500,00 лв., представляващи 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ към бенефициента по договор № BG161PO001/1.4.-09/2012/023 за проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул.”Александровска”, пл.”Батенберг“ и прилежащите пространства”.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаването на същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)