Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 775

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 , във връзка с чл.17 ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл.10 ал.7 от Закона за народната просвета по реда на чл.15, ал.1, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Да се преобразува Специална детска градина “Зора”с адрес гр.Русе,
ул.”Измаил” №4 в Целодневна детска градина “Зора”– с групи деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания с адрес гр.Русе ул.”Измаил” №4.
2. Броят на децата и формирането на групите ще се осъществи с утвърждаване на Списък-Образец №2 на МОМН в началото на учебната 2010/2011 година.
3. Да се осигури финансово обезпечаване от Бюджет 2010 на Община Русе за издръжка на новооткритите групи в ЦДГ “Зора” град Русе,считано от 01.09.2010 г.
4.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед за преобразуване на Целодневна детска градина “Зора”– с групи деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, с адрес гр. Русе ул.”Измаил” №4.
5. Преобразуването да влезе в сила от 01.09.2010 година.