Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 776 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 18 и т. 32, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години като детска градина на поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе 63427.7.496, с площ 5840,00 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.496.1, със застроена площ 1082,00 кв. м, брой етажи: 2 (два), с функционално предназначение – сграда за детско заведение, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Рига“ №36, предмет на Акт за публична общинска собственост №6527 от 03.08.2011 г., с начална месечна тръжна наемна цена – 1200,00 лв. (Хиляда и двеста лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)