Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 776

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.11 ал.1 от ЗОС; чл. 18, ал. 1 т.2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за разкриване на иновативна социалната услуга за деца с увреждания , предоставяна в общността, „Заместваща семейна грижа” в гр. Русе с капацитет до 15 потребители за почасова грижа и до 8 потребители за денонощна грижа и минимална численост на персонала 7 щатни бройки, която ще се предоставя в ремонтираната за целта сграда намираща се в сградата на ДДЛРГ „Надежда”, гр. Русе, ул.”Искър” № 41 кв. „Тракция” в помещенията на група „Мечо Пух” с обща площ 186 кв. м. крило Б; АПОС № 5661/23.03.2009 г.
2. Предоставя помещенията на група Мечо Пух, в сградата на ДДЛРГ „Надежда” , за безвъзмездно ползване за извършване на иновативна социална услуга „Заместваща семейна грижа” за срок от 5 (пет) години
3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността
”Заместваща семейна грижа” за деца с увреждания , община Русе ще се осъществява по проект по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси”, по схема за безвъзмездна помощ BG051PО 001-5.2.06, „Социални услуги за социално включване”.
4. Предоставя правото на кандидатстваща организация по проекта по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси”, по схема за безвъзмездна помощ BG051PО 001-5.2.06, „Социални услуги за социално включване”, както и предоставя помещенията на група Мечо Пух, в сградата на ДДЛРГ „Надежда” , за безвъзмездно ползване за извършване на иновативна социална услуга „Заместваща семейна грижа” на Инициативи за Развитието на Детето – БИРД за срока на проекта – 14 месеца, като община Русе ще изпълнява ролята на партньор по проекта.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да уведоми Регионална дирекция за социално подпомагане Русе за взетото решение на
Общински съвет Русе за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)