Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 777 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с 38, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.92.7, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под ормана”, описан в АЧОС № 5680 / 18.02.2009 г., в полза на „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ – Изток” № 1, представлявано от Изпълнителния директор Георги Николов Недев, за изграждане на Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им с разгъната застроена площ от 8 977 кв.м., и включваща следните сгради и съоръжения:
– Едноетажно хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 8 432 кв.м.,
– Едноетажна административно-битова сграда с разгъната застроена площ от 443 кв.м.,
– Охранителна постройка с разгъната застроена площ от 12 кв.м.,
– Електронна везна с разгъната застроена площ от 75 кв.м.,
– Трафопост с разгъната застроена площ от 15 кв.м.
След реализиране на правото на строеж, изградените постройки и съоръжения остават в собственост на суперфициаря.
Дължимите във връзка с учредяваното гореописано ограничено вещно право на строеж данъци и такси следва да бъдат заплатени от суперфициаря.
2. Община Русе предоставя за безвъзмездно ползване на „Топлофикация Русе” ЕАД технически инвестиционен проект на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им, съобразен с действащия План за застрояване на местността „Под ормана”, находяща се в землището на гр. Русе. Последващите действия по съгласуване и одобряване на проекта са в тежест и за сметка на „Топлофикация Русе” ЕАД.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да изпълни всички действия по учредяване правото на строеж след сключване на предварителен договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци между „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ – Изток” № 1, от една страна, и Община Русе, от друга страна, при следните съществени условия по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
3.1. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осъществява съответни действия, за които е снабдена с Разрешение по чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по третиране на битовите отпадъци, класифицирани с код 20 съобразно Приложение № 1 към Наредба № 3 / 01.04.2004 г., издадена съвместно от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, за класификация на отпадъците, чието управление, съобразно чл. 19, ал. 1 ЗУО, е вменено в задължение на кметовете на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.
3.2. При спазване изискванията на чл. 23, ал. 4 ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 1, изр. второ от ЗЗД, в Инсталацията, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД, ще се приемат безвъзмездно битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, в качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе. Уговореното условие следва да ползва членовете на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, установени към момента на сключване на окончателния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци.
3.3. Безвъзмездното приемане на битови отпадъци по предходната точка следва да бъде осъществявано безсрочно, до прекратяване на окончателния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци, но не по-рано от 5 години от сключване на последния. Прекратяването на окончателния договор с едностранно, 1-годишно писмено предизвестие, отправено от коя да е от страните до другата, може да бъде осъществено само след изтичане на посочения петгодишен срок.
3.4. Предаването и приемането на битовите отпадъци ще се съпътства с надлежно попълване, подписване и подпечатване от представители на предаващите общини и на Изпълнителя на изискуемите по Наредба № 2/22.01.2013 г., издадена от Министъра на околната среда и водите, за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, документи, удостоверяващи точното количество предадени и приети за третиране битови отпадъци. Мястото на изпълнение на задължението за приемане на битови отпадъци, вменено в тежест на „Топлофикация Русе” ЕАД, е Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им, изградена в ПИ 63427.92.7, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под ормана”.
3.5. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да води отчетност за количеството на битовите отпадъци, постъпващи в Инсталацията, за всяка от общините – членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.
3.6. „Топлофикация Русе” ЕАД придобива качеството на притежател, по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗУО, с всички произтичащи от това нормативно установени права и задължения спрямо приетите в Инсталацията битови отпадъци и получените при третирането им отработени отпадъчни фракции. Гореизложеното не следва да се прилага единствено спрямо отпадъци, които не подлежат на оползотворяване след сепариране, включително и чрез метода на изгарянето.
3.7. На територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан следва да бъдат депонирани отпадъчните фракции, образувани след третиране на битовите отпадъци в Инсталацията, които не подлежат на последващо оползотворяване.
3.8. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осигури за собствена сметка транспортиране на онези отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени, включително и чрез метода на изгарянето, до Регионалната система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
3.9. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да предава отсортираните отпадъци за последващо оползотворяване на крайни рециклиращи и/или оползотворяващи предприятия, притежаващи съответно Разрешително за извършваната дейност.
3.10. При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците. При прехвърляне правото на собственост върху Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им в полза на трето лице, приобретателят встъпва в проектираните с предварителния Договор и имплементираните в окончателното съглашение права и задължения на „Топлофикация Русе” ЕАД. Ако третото лице откаже да се задължи или ако не извърши обещаните действия, „Топлофикация Русе” ЕАД носи отговорност по чл. 23 ЗЗД.
4. Експлоатацията на Инсталацията и приемането на битови отпадъци, образувани на територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, следва да бъдат организирани по начин, осигуряващ поетапното реализиране на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, в сроковете по § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, и на наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО. При неизпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 съобразно сроковете, определени в ЗУО, „Топлофикация Русе” ЕАД заплаща разходите за депониране на битовите отпадъци на територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в т.ч. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
Окончателният Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци да бъде сключен в 1-месечен срок от изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им. В същия да бъдат уредени подробно въпросите относно отговорност на страните при неизпълнение на договорните задължения, основания за прекратяване, както и всички други субсидиарни, несъществени обществени отношения, възникващи във връзка със съществените условия на предварителния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци, описани в т. 2 от настоящото Решение.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Глава десета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 45, ал. 3 ЗМСМА. Жалбите се подават пред Административен съд – гр. Русе чрез Общински съвет – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)