Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 777 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)