Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 777

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.11 ал.1 от ЗОС; чл. 18, ал. 1 т.2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36а, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за разкриване на иновативна социалната услуга “Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства” предоставяна в общността, с капацитет до 15 потребители за почасова грижа и минимална численост на персонала 8 щатни бройки, която ще се предоставя в ремонтираната за целта сграда намираща се в сградата на Детско юношески център за психично здраве, гр. Русе, ул.”Янтра” № 5 в две помещенията на приземен етаж за групова и индивидуална работа и зала за екипни заседания с обща площ 114 кв.м; АОС № 1289/1997 г.
2. Предоставя помещенията на приземен етаж, в сградата на Детско юношески център за психично здраве, за безвъзмездно ползване за извършване на иновативна социална услуга “Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства” за срок от 5 (пет) години.
3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността
“Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства”, община Русе ще се осъществява по проект по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси”, по схема за безвъзмездна помощ BG051PО 001-5.2.06, „Социални услуги за социално включване”.
4. Предоставя правото на кандидатстваща организация по проекта по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси”, по схема за безвъзмездна помощ BG051PО 001-5.2.06, „Социални услуги за социално включване”, както и предоставя помещенията на приземен етаж, в сградата на Детско юношески център за психично здраве , за безвъзмездно ползване за извършване на иновативна социална услуга “Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства” на Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство” – гр. София в партньорство с ОДПЗС Русе и Община Русе за срока на проекта – 14 месеца, като община Русе ще изпълнява ролята на партньор по проекта.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да уведоми Регионална дирекция за социално подпомагане Русе за взетото решение на
Общински съвет Русе за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)