Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 778 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 17 и т. 30.1, ал. 5 на същия член, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като училищен бюфет, с площ от 42,00 кв. м., разположено в сутерена на двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422.1, със застроена площ на цялата сграда – 2892,00 кв. м., с предназначение – сграда – паметник на културата, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422,  с административен адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6437/28.03.2011 г., предоставена за управление на MГ „Баба Тонка“– гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 229,00 лв. (Двеста двадесет и девет лева) без включен ДДС.

 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв. м., за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, от фоайето на двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422.1, със застроена площ на цялата сграда – 2892,00 кв. м., с предназначение – сграда – паметник на културата, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6437/28.03.2011 г., предоставена за управление на MГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 88,00 лв. (Осемдесет и осем лева) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв. м., за поставяне на преместваем обект – автомат за пакетирана храна и студени напитки, от фоайето на двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422.1, със застроена площ на цялата сграда – 2892,00 кв. м., с предназначение – сграда – паметник на културата, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.422,  с административен адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6437/28.03.2011 г., предоставена за управление на MГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 88,00 лв. (Осемдесет и осем лева) без включен ДДС.

4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, за начална подготовка по спортна стрелба – пневматика, с площ от 54,00 кв. м., разположено в сутерена на корпус Д на четириетажна монолитна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 37,00 лв. (Тридесет и седем лева) без включен ДДС.

5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като училищен бюфет, с площ от 24,00 кв. м., разположено на първи етаж в двуетажна масивна сграда № 0.769.1, със застроена площ на цялата    сграда – 1315,00 кв. м., с предназначение –  сграда за образование, ситуирана в поземлен имот № 0.769, кв. 36, по Кадастралния план на  гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с административен адрес: гр. Мартен,    ул. „България“ №47, описана в АПОС №1132/07.02.1997 г., предоставена за управление на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен, с начална тръжна месечна наемна цена – 73,00 лв. (Седемдесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)