Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 778 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя доплащане от 0,80 лв. на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема. Сумите за тези доплащания да се изплащат на операторите, обслужващи посочените линии от средствата, заложени за транспорт в бюджета на Община Русе за 2014 г.
2. Кметът на Община Русе да внесе в Общински съвет – Русе отчет през месец май 2014 г. и месец януари 2015 г. за изпълнение разписанията, съответно зимно и лятно, от операторите извършващи превозите по линии 10, 16 и 33.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)