Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 778 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти” +25 686лв.
Обект „Временен открит паркинг за автомобили, обслужващ
улица от о.т. 8570 до о.т. 10201 и благоустрояване около жил.
блок „Драва“, гр. Русе“ /било: 281 570лв.;става:294 500лв./ +12 930лв.
Обект „Благоустрояване на жилищен блок „Скъта“,
ж.к. „Родина – 1“, гр. Русе“ /било:206 570лв.; става:219 326лв./ +12 756лв.
Всичко за дейност: +25 686лв.
Всичко за функция: +25 686лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -25 686лв.
Всичко за дейност: -25 686лв.
Всичко за функция: -25 686лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
Всичко разходи по бюджета 0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)