Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 778

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.14, ал.6 от ЗОС, във връзка с чл.45, ал.1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ; чл.15, ал.6 от Наредба 1 на ОбС Русе, раздел І, чл. 2, ал.1; т.21 чл.3, 4, 5 от раздел ІІ на Наредба 2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на БСЛА на помещение, описано в АОС № 225/1996 г., находящо се на бул. „Фердинанд” № 3 А, ет.1, стая 4 с площ 17 кв.м; обща площ с прилежащите помещения – 26,8 кв.м, с месечна наемна цена 16 лв. без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на ОбС , да издаде заповед и подпише договор за наем с БСЛА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)