Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 779 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, и чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 на същия член от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 13, ал. 2 на същия член, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдадат под наем, при спазване на правилата в областта на държавните помощи, за срок от пет години,на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“,ЕИК 202766380,части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – павилиони за тото-пунктове, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 12,96 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Николаевска“, в градинката пред ПГ по корабостроене, т. 4590 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 62,00 лв. (Шестдесет и два лева) без включен ДДС.

            2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 20,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, до бл. №212, т. 185 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 77,00 лв. (Седемдесет и седем лева) без включен ДДС.

            3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 20,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник“, до м-н „Кауфланд“, т. 386 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 20,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, бул. „Липник“ и ул. „Братислава“, т. 383 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 50,00 лв. (Петдесет лева) без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)