Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 779 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 , ал. 1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинска собственост, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Отнема правото за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост от ОУ „Братя Миладинови”, целият представляващ ПИ с идентификатор 63427.1.94, с площ от 7270 кв.м. и сграда, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Алеи Възраждане”, № 58, актуван с акт за публична общинска собственост № 169 / 11. 09. 1995 г., а именно 2 броя занимални по 50 кв.м., 2 броя гардеробни по 16 кв.м., две тоалетни по 16 кв.м., коридор 88 кв.м., стая за администрацията – 8 кв.м., 2 бр. офиси по 9 кв. м. с обща застроена площ 336 кв., намиращи се в пристройката на първи етаж в югозападното крило.
2. Предоставя на ЦДГ «Ралица» безвъмездно право на управление върху помещенията, описани в т. 1.
3. Дава съгласие за разкриване на две нови групи в ЦДГ «Ралица», в част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 2 броя занимални по 50 кв.м., 2 броя гардеробни по 16 кв.м., две тоалетни по 16 кв.м., коридор 88 кв.м., стая за администрацията – 8 кв.м., 2 бр. офиси по 9 кв. м. с обща застроена площ 336 кв. м., намиращи се в пристройката на първи етаж в югозападното крило, описани в АОС № 169/1995 г.
4. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за ремонтиране, обзавеждане и привеждане в съответствие с нормативната уредба на посочената част от сградата за откриване на 2 нови групи към ЦДГ „Ралица”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)