Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 78 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 78
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, протокол № 1/20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за закупуване на имотите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
– ПИ с идентификатор 63427.152.36 с площ 407 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Нови халваджи”, попадащ в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, описан в АОС № 6553/24.10.2011 г., вписан под № 198, том 34, н.д. 7111, вх. рег. № 13695/27.10.2011 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 3 546 лв., без ДДС.
– ПИ с идентификатор 63427.152.7, с площ 750 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Нови халваджи”, попадащ в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, описан в АОС № 6570/01.12.2011 г., вписан под № 135, том 39, н.д. 8086, вх. рег. № 15214/05.12.2011 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 6 534 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилите търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите търга и да сключи договори за продажба на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)