Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 78 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 1, ал. 5 и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Предложение вх. №30-682-1/26.11.2015 г. от „Адакс Рибчеви“ ООД и Протокол №1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Кметът на Община Русе да придобие собственост чрез дарение на „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 429 кв.м., находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“;
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Адакс Рибчеви“ ООД, за срок от 5 (пет) години върху „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 м2“, находяща се в част от имот, публична общинска собственост с идентификатор 63427.7.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 34 429 кв.м., находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)