Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 78 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 4чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №1/19.12.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на надстрояване за изграждане на надстройка със застроена площ 230 кв.м. на едноетажна сграда за търговия с идентификатор 63427.4.1244.32 по КККР на гр. Русе, собственост на И. Г. Д. и Х. Р. Д. изградена в поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.1244 по КККР на гр. Русе, по регулационния план на града представляващ УПИ I-за жилищно строителство и обществено-обслужващи сгради, в кв. 610, в полза на И. Г. Д. И Х. Р. Д., срещу заплащане на цена в размер на 25 063.90 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициарите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)