Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 78 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-15/27.02.2019 г. и извлечение от Протокол №1/10.01.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Незастроен поземлен имот №800.1565 в кв. 119 по Кадастралния план на с. Тетово, община Русе, с адрес с.Тетово, ул. „Генерал Столетов“ №30, с площ 985 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Територии заети от населени места, предмет на АЧОС №9522/14.11.2019 г., вписан под №37, том 40, Н.Д. 8199, ДВР 15039, вх.рег. №15343 от 20.11.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 10 046,00 лв., без дължими данъци и такси.

2. Незастроен поземлен имот №800.1566 в кв. 119 по Кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, с адрес с.Тетово, ул. „Генерал Столетов“ №28, с площ 956 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Територии заети от населени места, предмет на АЧОС №9523/14.11.2019 г., вписан под №36, том 40, Н.Д. 8198, ДВР 15038, вх.рег. №15344 от 20.11.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 9 750,00 лв., без дължими данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)