Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 78

РЕШЕНИЕ № 78

Прието с Протокол № 7/28.02.2008г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 2 и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл.14, ал.1 от Наредба 16 на ОбС Русе, Общинския съвет реши:

  1. Утвърждава план – сметка за необходимите разходи през 2008 год. в размер на 7 146 182 лв., съгласно Приложение 1.
  2. Утвърждава разходване на средства неусвоени през 2007 год. и преходен остатък от 2007 год. към дата 31.12.2007 год. в размер на 4 031 835 лв., от които за попълване на недостиг в план за приходите за 2008 год. – 513 038 лв. и разпределени в Приложение 2 – 3 518 797 лв.
  3. Средствата по Приложение 1 за извършване на услугите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Русе да се съберат съгласно размера, утвърден от ОбС – Русе с Решение № 832/26.01.2006 год. и съгласно подадени декларации по чл. 16 на Наредба 16 на ОбС Русе за 2008 год.

Недостига да се поеме от преходния остатък към 31.12.2007г.

Приходи от ТБО за 2008 год. при 100% събираемост:
Облог за ФЛ – 2 872 905 лв.

Облог за ЮЛ – 4 679 986 лв.

7 552 891 лв.
Годишен недобор 738 539 лв.
ОБЩО : 8 291 430 лв.
Приходи от ТБО за 2008 г. при 80% събираемост 6 633 144 лв.

От преходен остатък – 513 038 лв.

ОБЩО – 7 146 182 лв.

4. Продължава дейността на звено “Контрол”от 12 човека /6 бр. щатна численост и 6 бр. нещатна численост /:
– Младши специалист – Контрольор – 6 броя, по трудов договор.
– Обществен Контрольор – 6 броя, по граждански договор – предмет на договаряне.
Задължава кмета да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2008 г. по съответните параграфи /в рамките на 61 000 лв./

 

Приложение № 1

 

 

 

 

 

 

 

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

0

За събиране на битовите отпадъци и

 

 

 

транспортирането до депа

 

 

 

2784972

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

2446305

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

 

 

2320000

 

 

 

 

 

 

 

ДЗС

 

 

 

 

 

9911

Средна кула

 

 

 

 

72812

Долапите

 

 

 

 

 

38628

Чифлика

 

 

 

 

 

4954

За кметствата

 

 

 

 

338667

Мартен

 

 

 

 

 

52135

Николово

 

 

 

 

 

62056

Тетово

 

 

 

 

 

37970

Ново село

 

 

 

 

28755

Сандрово

 

 

 

 

 

49259

Червена вода

 

 

 

 

31804

Хотанца

 

 

 

 

 

7645

Просена

 

 

 

 

 

13090

Семерджиево

 

 

 

 

21764

Басарбово

 

 

 

 

21179

Долно Абланово

 

 

 

 

7474

Ястребово

 

 

 

 

5536

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

 

експлоатация и закриване на депата на

 

 

територията на община Русе

 

 

750000

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

650000

Експлоатационни разходи за регионално депо Русе

 

600000

Стопанисване и мониторинг на старо сметище

 

50000

Поддържане на незакрити селски сметища – Община Русе

100000

За почистване на уличните платна,площадите, алеите и

 

други територии предназначени за обществено ползване

3611210

гр. Русе

 

 

 

 

 

3193610

За поддържане чистотата

 

 

 

2325130

Селеметя

 

 

 

 

 

50000

За снегопочистване на входно- изходноте магистрали в чертите

 

на града, общинския дял от средствата,

 

 

 

останалатачаст се осигурява от ИА „Пътища“

 

185000

Товарене и изнасяне на сняг

 

 

 

200000

Почистване на междублоковите пространства

 

300000

За поддържане и почистване на уличните отоци

 

80000

Средна кула

 

 

 

 

22880

Долапите

 

 

 

 

 

20400

Обр. Чифлик

 

 

 

 

3600

ДЗС

 

 

 

 

 

6600

 

 

Кметства

 

 

 

 

 

217600

Мартен

 

 

 

 

 

37100

Николово

 

 

 

 

 

26300

Тетово

 

 

 

 

 

18500

Ново село

 

 

 

 

21600

Сандрово

 

 

 

 

 

17000

Червена вода

 

 

 

 

20100

Хотанца

 

 

 

 

 

10100

Просена

 

 

 

 

 

12300

Семерджиево

 

 

 

 

22900

Басарбово

 

 

 

 

15500

Долно Абланово

 

 

 

 

8900

Ястребово

 

 

 

 

7300

Почистване на замърсени с отпадъци площи

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7146182

ОБЩО

 

 

 

 

 

Приложение 2

1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

 

 

 

 

55275

1.1.

гр. Русе и кварталите

 

 

 

 

45100

1.1.1.

За гр. Русе – кошчета

 

 

 

44000

1.1.2.

Долапите

 

 

 

 

 

550

1.1.3

ср кула

 

 

 

 

 

550

1.2.

За кметствата

 

 

 

 

10175

1.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

550

1.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

2750

1.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

550

1.2.4.

Ново село

 

 

 

 

 

550

1.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

550

1.2.6.

Червена вода

 

 

 

 

 

550

1.2.7.

Хотанца

 

 

 

 

 

275

1.2.8.

Просена

 

 

 

 

 

550

1.2.9.

Семерджиево

 

 

 

 

550

1.2.10.

Басарбово

 

 

 

 

2750

1.2.11.

Долно Абланово

 

 

 

 

275

1.2.12.

Ястребово

 

 

 

 

275

2.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до

 

 

депата

 

 

 

 

 

200 000

2.1.

Изграждане на площадки за разполагяне на контейнери

200 000

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експл.

 

 

и закриване на депата на територията на общ. Русе

3002522

3.1.

Инсталации за третиране на отпадъци

 

 

1400000

3.2.

За селски сметища

 

 

 

 

650000

3.2.1.

Закриване и мониторинг на селски сметища

 

600000

3.2.2.

Изграждане на претоварни станции вкл. проектиране

50 000

3.3.

Закриване и мониторинг на клетки на Регионално депо Русе

952522

4.

Почистване на уличните платна, площадите,алеите, парковете

 

 

и други територии за обществено ползване

 

261000

4.1.

Издръжка на звено „Контрол“

 

 

 

61000