Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 780 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе реши:

            1.Допуска поправка на фактическа грешка в т.1 на Решение № 749, прието с Протокол № 28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе, като вместо текста:

„1. Приема Община Русе да участва като партньор в подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в партньорство с Българо-румънска търговско промишлена палата (водеща организация в проекта).“

            да се чете:

„1. Приема Община Русе да участва като партньор в подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по проект „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ в партньорство с Българо-румънска търговско промишлена палата (водеща организация в проекта).“

В останалата си част решението остава непроменено.

           Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)