Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 780 Прието с Протокол № 30/17.10.2013г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл.11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 т. 3, т. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и науката, (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:
 
  1. Изменя Решение №746 , прието с Протокол №29/19.09.2013г. на Общински съвет – Русе, както следва:
            В т.1 се правят следните изменения:
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
13
3
II
10
6
IІІ
11
5
ІV
15
1
V
12
6
VI
13
5
VIІ
10
8
VIІІ
10
8
Всичко
94
42
 
   ОУ “Г.С.Раковски” с. Ново село
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
10
6
II
11
5
III
14
2
ІV
10
6
VII
13
5
VIIІ
13
5
Всичко
71
29
          
            В  ОУ „Братя Миладинови” гр. Русе отпада маломерната паралелка в ІV клас.
            В останалата си част решението остава непроменено.
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)