Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 780 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал.2, във вр. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗПТ и Решение № 669 от 02.11.2017г. на МС на Република България и писмо № 15-00-12 от 10.11.2017г. на Областен управител на област Русе, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава План за противодействия на тероризма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

ПЛАН
на Община Русе за противодействие на тероризма

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цел на плана
Осигуряване на постоянна адекватна защита на гражданите и територията на Община Русе срещу терористична заплаха.
Единно разбиране на рисковете и координиране действията на Община Русе и компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха от терористична дейност и при овладяване последствията от терористични актове.
Превенция чрез установяване и отстраняваме на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм.
1.2. Основание за разработване на плана
Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на Решение № 669 от 02.11.2017г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма и писмо № 15- 00- 12 от 10.11.107г. на Областния управител на област Русе.
1.3. Същност на понятието тероризъм, фактори и предпоставки.
Терминът „тероризъм“ произлиза от латинската дума terrere – в буквален превод – страх, ужас, плаша. Определенията за тероризъм са много и на практика няма общо прието легално определение, но като тероризъм се разбират насилие и акции на насилие (като напр. отвличания, атентати, удари със взривни вещества) срещу политическия ред, за да се постигне политическа промяна. Терорът служи като средство за натиск и преди всичко трябва да разпространи несигурност или страх или да създаде симпатия или готовност за подкрепа. Тероризмът не е военна стратегия, а основно комуникационна стратегия. Въпреки че терористите се стремят към промяна на съществуващия ред, те не завземат територия по военен начин, а искат да завладеят мисленето.
Рискови фактори, създаващи предпоставки за терористична заплаха срещу
Република България са:
– трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави, които се определят като рискови;
– непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;
– активизиране дейността на религиозни организации и емисари на наднационални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
– наличие в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования за религиозна изява;
– участие на Република България в антитерористични и военно – хуманитарни операции;
– наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално – икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността;
– активизиране на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширят дейността си;
– наличие на компактни общности с нисък социален статус и активизиране на публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни лица определена кауза.
2. ОБХВАТ НА ПЛАНА
Планът определя реда за оповестяване, управление, реагиране и информиране на Община Русе, общинските предприятия, обекти с голям рисков потенциал и населението за предотвратяване на терористична заплаха и за овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.
Предмет на плана са процедури и отговорности на органите за управление на съответните администрации и обекти съгласно Приложение № 1.
3. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ
Анализът на извършените през последните години терористични нападения извеждат следните основни сценарии:
– получаване на злонамерено телефонно обаждане (заплаха, съобщение за терористичен акт и др.);
– задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с голямо струпване на хора;
– използване на огнестрелно оръжие в места с голямо струпване на хора;
– вземане на заложници в сграда или транспортно средство;
– задействане на взривно устройство в обекти на критичната инфраструктура с цел предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации;
– използване на оръжия за масово поразяване;
– нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на ресурси (компютърни системи- кибертероризъм, електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.);
– врязване на превозни средства в група цивилни граждани.
4. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА
Нивото на терористична заплаха се определя от Националния контратерористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема или променя от Председателя на ДАНС по предложение на НКТЦ.
Нивата на терористична заплаха са:
– ТРЕТО НИВО – ниско ниво;
– ВТОРО НИВО – високо ниво;
– ПЪРВО НИВО – много високо ниво.
5. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
Органите на централната и местната власт, юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори на стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност, по Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009г., прилагат мерки за сигурност, съответстваши на нивото на заплаха.
В зависимост от нивото и характера на заплахата може да се свика Съвета за сигурност към Министерски съвет. Там се обсъждат и приемат мерки за противодействие на заплахата.
При обявяване на конкретно ниво на заплаха от терористичен акт, ръководителят на Националния оперативен щаб (НОЩ) определя със заповед степента на готовност за реагиране, в която следва да преминат министерствата, ведомствата, областите, общините и обекти по (Приложение № 1).
Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са:
– „ЗЕЛЕНА“ СТЕПЕН Постоянна готовност-;
– „ЖЪЛТА“ СТЕПЕН – Предупреждение-;
– „ОРАНЖЕВА“ СТЕПЕН – Повишена готовност-;
– – „ЧЕРВЕНА“ СТЕПЕН – Реагиране.
При различните степени на готовност се прилагат следните мерки за сигурност и съответните действия за реагиране:
При „ЗЕЛЕНА“ СТЕПЕН – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ:
Прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт. Общината изпълнява ежедневната си дейност, поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране.
– Кметът организира разработването и внася за утвърждаване от Общинския съвет Русе, общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвянето на областния план;
– Във взаимодействие с органите на МВР и ДАН организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускане или намаляването на последиците от терористични действия на територията на общината;
– Общината изпълнява ежедневната си дейност, като едновременно директорът на дирекция ОРС и директорът на СЗ „КООРС“ осъществяват постоянно наблюдение и анализ на средата за сигурност;
– Пропусквателният режим в общината се осъществява чрез регистриране на служителите и посетителите в системата за контрол на достъпа;
– Обменя се информация за рискове и заплахи, свързани с възможна терористична дейност между община Русе, ОД МВР- Русе и ДАНС;
– Подържа се готовност за своевременно и координирано противодействие на терористични заплахи;
– Поддържа се комуникационната и информационна система за управление на общината;
– Разработва се план за противодействие на тероризма и се поддържа в актуално състояние;
– Изпращат се указания за подготовка на плановете на обектите на територията на общината по списък съгласно Приложение № 1;
– Води се подготовка за усвояване на плана и се провеждат практически занятия за реагиране от служителите на общината, общинските предприятия с особено внимание за усвояване на протоколите за действие .

При „ЖЪЛТА“ СТЕПЕН – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Средата за сигурност е променила състоянието си и съществува риск от осъществяване на терористичен акт. Общината засилва наблюдението на конкретни параметри на средата за сигурност и повишават готовността за прилагане на допълнителни мерки за сигурност
– Кметът провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от общинската администрация, училищата, детските градини, общинските фирми и водоеми по отношение на заплахата;
– Във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за засилване на охраната на конкретни обекти;
– Прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го актуализира;
– Провежда заседание на Оперативния щаб за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност;
– Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации;
– Предприема други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентни държавни органи;
– По искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината и спрямо осъществяването на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, интернет доставчици и други.
– Насрочва се и се провежда заседание на Общинския съвет за сигурност (ОбщСС) за информиране на членовете на съвета, оценка на обстановката и набелязване на конкретни мерки за сигурност;
– Усилва се пропусквателния режим в сградите на общината, като влизането в тях става след регистриране на посетителите в системата за контрол на достъпа с лично съпровождане от и до входа от служителя на общината при когото е посещението;
– Отказват се разрешения за провеждане на мероприятия на открито свързани с голямо събиране на хора;
– При провеждане на мероприятия в помещения с голямо събиране на хора се изисква от организатора на събитието въвеждане на контрол на достъпа и се задължава Началника на районното управление „Полиция“ въвеждане на засилена охрана;
– В масовия градски транспорт се въвежда проверка на влизащите пътници от длъжностни лица определени от превозвача;
– Извършва се инструктаж на служителите от СЗ „КООРС“ за специфични действие с цел повишаване на вниманието, оценка на информацията за възможната заплаха и готовност за действие;
– Въвеждат се специални мерки за защита на информационната система на общината съгласно Приложение № 2;
– Физическа защита на сървърните помещения чрез затваряне на външните прозорци с механични прегради;
– Подготвя се изнесено работно място на общинската администрация.

ПРИ „ОРАНЖЕВА“ СТЕПЕН – ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ:
Съществува информация за реален риск за осъществяване на терористичен акт. Общината привежда в действие необходимите специфични мерки за сигурност.
– Кметът повишава бдителността на служителите от общинска администрация, училищата, детските градини о общинските фирми по отношение на конкретни параметри на заплахата;
– При необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС повишава охраната на конкретни обекти;
– При необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на общината за оценка на ситуацията и предприемане на мерки;
– Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации;
– Своевременно събира, обобщава и анализира информацията постъпила от ДАНС и МВР;
– По искане от органите на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителните мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
– Предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните държавни органи;
– Провежда се заседание на Общинския съвет по сигурност на което освен членовете се канят и Председателя на Общински съвет- Русе, председателите на групите в Общински съвет – Русе за запознаване с получената информация, набелязване мерки за сигурност и при необходимост насрочване на извънредна сесия на Общински съвет – Русе;
– Въвежда се отговорно денонощно дежурство от длъжностни лица от управленските длъжности в администрацията;
– Забранява се влизането в сградите на общината на други лица освен служителите регистрирани в системата за контрол на достъпа, като при необходимост приемане на посетители става в помещения до входа на сградите;
– Управленските звена в администрацията и Общински съвет – Русе заемат изнесеното работно място на общинска администрация;
– Премахват се кошчетата за отпадъци от спирките на масовия градски транспорт (Приложение № 3) ;
– Зам. Кмета по комунални дейности и Директорът на дирекция „Екология и транспорт“ организира изпълнението на учестен график за движение на масовия транспорт без спиране на крайни спирки, като в него се допускат пътници само на седящите места след проверка (Приложение № 4) и по информационните табла на спирките от масовия градски транспорт и подвижния състав при необходимост се излъчват дирижирани съобщения („НАПУСНЕТЕ СПИРКИТЕ“, „ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НЕ РАБОТИ“ и др.);
– При необходимост се въвеждат ограничения за придвижване на гражданите, транспортни средства, работа на заведения, търговски обекти (Приложение № 5) и др.;
– Въвеждат се специфични мерки за сигурност в зависимост от степента и характера на риска или разпоредени от НКТЦ;
– Изпълняват се специални мерки за защита на информационната система на общината съгласно Приложение № 2;
– Ежедневно архивиране на важните бази данни и съхраняването им на друго физическо място (сървър в друга сграда).

При „ЧЕРВЕНА“ СТЕПЕН – РЕАГИРАНЕ :
При осъществен терористичен акт:
– Кметът лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на Временния оперативен щаб за координиране действията на място;
– Формира и ръководи Общинския щаб за защита при бедствия;
– Ръководи провеждането на мероприятия по защита на населението;
– Организира своевременното събиране на информация за загинали и пострадали граждани, както и за материални щети;
– По искане на ръководителя на временния оперативен щаб въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и за осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
– Организира и координира временното извеждане и предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица;
– Организира алтернативни маршрути за придвижване на гражданите и обществения транспорт извън района на инцидента;
– Оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на гражданите за предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката;
– Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението.
– Въвежда се в действие плановете за действие при терористичен акт като част от Плана за защита при бедствия на община Русе;
– Свиква се Общинския съвет по сигурност в кръглата зала на 3 етаж на основната сграда на Община Русе на пл.“Свобода“ №6 или на изнесеното работно място на общинската администрация;
– Зам. кмета по хуманитарни дейности организира своевременното събиране на информация за медицинските загуби;
– Зам. Кмета по устройство на територията, организира своевременното събиране на информация за материалните щети;
– Зам. Кмета по комунални дейности организират движение на транспорта по маршрути извън зоната на терористичния акт;
– Зам. Кмета по икономика, инвестиции и собственост организира предоставянето на възстановителна помощ на засегнатото население;
– Въвежда се денонощен режим на работа на администрацията, общинските предприятия и фирмите в договорни отношения с общината извършващи важни за общината дейности (комунални, снабдителни, медицински и др.);
– Изпълняват се специални мерки за защита на информационната система на общината съгласно Приложение № 2.
– Оценка на евентуални щети по комуникационната и компютърната инфраструктура и съставяне на план за възстановяване;
– В зависимост от характера, мястото и сценария на терористичния акт ръководството и служителите на общината и нейните предприятия изпълняват дейностите предвидени по протоколите за действие съгласно Приложение № 6.
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Общото ръководство се осъществява от Кмета на община Русе подпомагам от Общинския съвет по сигурност. Към Общинския съвет по сигурност се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ) с ръководител представителя на ОД на МВР в ОбщСС. В състава му се включват ръководителите на общинските предприятия, фирмите изпълняващи общински дейности, екипи включени за дейности съгласно Плана за защита при бедствия и др. ВОЩ работи в кръгла зала на 3-я етаж на Община Русе, пл.“Свобода“ № 6 или в залата на изнесеното работно място.
За пресичането на терористичната дейност се провежда антитерористична операция от сили и средства на МВР. При мащабни терористични атаки и при необходимост се провежда съвместна специална антитерористична операция с участие на формирования от МО.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна операция на собствените и привлечени сили и средства на общината съгласно предвиденото в Плана за защита при бедствия.
При обявяване на по- високи степени на готовност за реагиране, Кмета на община Русе въвежда в действие плана за противодействие на тероризма и изпълнява планираните мерки. За въвеждането на плановете в действие и изпълняваните мерки се докладва в ВОЩ , към ОблСС на тел. 082/824800.
7. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО- ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ
7.1. ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Оповестяването на общината за преминаване в по- високи степени на готовност се осъществява чрез дежурния на ОбщСС (тел.082/820111) от дежурния на ОблСС (тел.082/824800 или по ТКО) или от оперативния дежурен на ОД на МВР- Русе.
При получаване на сигнала дежурния на ОбщСС информира незабавно Кмета на Община Русе (GSM 0885225000; тел.082/826100), Директора на дирекция ОРС (GSM 0882253564, 0876933480), дежурния на СЗ „КООРС“ (тел.082/834423) и започва оповестяване на обектите по списъка в Приложение № 1.
След изпълнението на оповестяването докладва на Директора на дирекция ОРС и дежурния на ОблСС.
7.2. ПРИ ОСЪЩЕСТВЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
Информацията за извършен терористичен акт на територията на общината ще постъпи чрез изнесеното работно място на ЕЕНСП 112 от обекта, в който е възникнал инцидента или от ОД на МВР – Русе.
Оперативния дежурен на ОД на МВР:
– Изпраща на местопроизшествието полицейски сили от единната разстановка;
– Докладва на ОДЦ на МВР;
– Оповестява структурите на министерството, намиращи се на територията на общината;
– Оповестява Центъра за спешна медицинска помощ, Окръжния прокурор, Областния управител на област Русе и Кмета на община Русе.
Оповестените структури незабавно преминават в степен на готовност „ЧЕРВЕНА“ и изпълняват планираните дейности.
Степента на готовност се снема по разпореждане на Националния оперативен щаб.
8. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО
При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита линия (телефон или електронна поща) за контакт с близките на пострадалите или за подаване на информация свързана с терористичния акт.
За работа със средствата за масово осведомяване на мястото на инцидента се създава организация за функциониране на пресцентър, който се ръководи от служител на Пресцентъра на МВР координирано с ръководителя на ВОЩ на място.
9. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Кметът до 5 работни дни информира писмено ОД МВР- Русе при настъпили промени в състава на ВОЩ.
10. ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
Ръководителя на ВОЩ в общината организират събиране и обучение на щаба най- малко един път на две години.
11. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ
Настоящият план има връзка с Плана за защита при бедствия на Община Русе, приет с Решение №159 от 2016г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)