Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 780

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99 и чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе:
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 придобива следната редакция:
(1). Таксата за кратковременно паркиране се определя от Общинския съвет.Удостоверяването на заплащането на таксата и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за кратковременно паркиране(ЗКП) се извършва по следните начини:
а) със закупен от водача на ППС билет от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране. При паркиране в ЗКП водачите на МПС закупуват на място необходимия брой билети за паркиране в съответствие с определената такса
б)с изпращане на SMS на определения за целта номер, посочен в информационна табела.
2. Създава се нова ал.(2).
„(2). Поставянето на билет за паркиране в автомобила или изпращането на SMS от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.”
§ 2. Изменя и допълва чл. 29 като придобива следната редакция:
„Чл.29.(1).За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
а) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване;
б) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи,
§ 3. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения
1.„ (1).Принудително преместени автомобили се транспортират само до определени със заповед на Кмета на общината паркинги на територията на Община Русе, които се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.”
2. Създава се нова ал.(2).
„(2). Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на гр.Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл.168 и следващи от Закона за движение по пътищата.”
3.Създава се нова ал.3
„(3) Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди колата „паяк” да е тръгнала.”
§ 4. Създава нов § 5 от ПЗР
„Цената с включен ДДС на услугата „паркиране чрез SMS” за един час паркиране е равна на таксата за кратковременно паркиране.”
§ 5. Създава нов § 6 от ПЗР:
„ Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 780 от 28.01.2010г., взето с Протокол № 37. Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в интернет-страницата на Община Русе.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)