Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 781 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 6, ал. 1, буква ”д” ЗМДТ, чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, чл. 7, ал. 1 ЗМДТ, чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗМДТ във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗМДТ, параграф 3 от ПЗР на Наредба №21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях техническа инфраструктура, чл. 32, ал. 5 ЗКИР, чл. 140а, ал. 1 ЗУТ и §3, ал.1 от ДР на ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС –Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. В глава втора ”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги” се прави следното изменение:

  1. Чл. 42 т. 2 се изменя така:

„2. Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А4 – 5 лв., формат А3 – 10 лв., сканирано копие от план в/у магнитен носител – 15лв“.

  • Чл. 42 се изменя като се създава нова т. 6а със следното съдържание:

„6а. За издаване на удостоверение по §3 от ПЗР на Наредба № 21/10.10.2019г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани и електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, във връзка с чл. 32, ал. 5 от ЗКИР-25лв.“

  • Чл. 59в се изменя като се създава нова точка 2а със следното съдържание:

„ 2а. Издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ с изходни данни – 70лв.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)