Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 781 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прехвърляне на 10 000 лева от Раздел 3 „Подпомагане на спортните клубове“, определени за ФК „Аристон“, в Раздел 1 „Ученически и масов спорт“ на Програма „Спорт-2013 г.”.
2. Приема промяна на Приложение № 3 към чл. 5/4/ на Правилника „Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове”, както следва:
В т.ІI вместо „47.08 %” – 190 000 лв.” да се чете : „41,81%”- 180 000 лева и думите – ФК АРИСТОН”- 5.27%-/10 000лв./ се заличават;
В т. I.1 вместо „15,74% – 63 500 лв.“ да се чете: 21,01% – 73 500 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)