Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 781 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подписаното споразумение за сътрудничество с Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес на ……………… 2018 г. в гр. Русе между:

1. Сдружение „Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България)“, БУЛСТАТ 176812199, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, ул. „Цар Асен“ 3, представлявано от Искрен Добринов Кръстев в качеството му на Председател
и
2. Община Русе, БУЛСТАТ 000530632, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. Свобода 6, представлявана от Пламен Пасев Стоилов в качеството му на кмет от друга страна,
се сключи настоящото споразумение за сътрудничество, наричано по-долу „СПОРАЗУМЕНИЕТО”, с основна цел да се създаде практическа рамка за развитието на по-тясно сътрудничество между двете страни, с цел осъществяване на съвместни инициативи за насърчаването на предприемачеството и подобряването на бизнес средата, с оглед град Русе да се превърне в още по-привлекателен град за живеене, който да привлича местни и международни предприемачи, инвеститори и висококвалифицирана работна ръка.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Чл.1 Страните се споразумяват за сътрудничество относно осъществяване на съвместни дейности, насочени към стимулиране развитието на предприемачеството и свързани с подобряването на бизнес средата и иновациите на територията на община Русе, така че тя да бъде място за инвестиране, което привлича външни инвеститори и създава благоприятни условия за стимулиране на предприемачеството сред местните жители.

Създаването на това партньорство ще допринесе за изпълнение на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическо развитие, конкурентоспособност и иновации, заложени в съответните стратегически документи както следва:
• Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 Приоритет 1.2. „Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията в Общината и развитие на икономика, основана на знание и иновации“
• Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
 Приоритет 1.1. „Насърчаване на връзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса“
 Приоритет 2.5. „Промотиране на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху тематичните области с висок потенциал за развитие“
• Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг за периода 2014-2020 г.
 Приоритет 1.2 „Позициониране на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху местния икономически потенциал“
 Приоритет 1.3 „Популяризиране на Община Русе като инвестиционна дестинация чрез проактивна и целенасочена дългосрочна комуникационна политика“

Чл.2. В изпълнение на това споразумение се предвиждат следните дейности:
• Разработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани чрез национални, европейски, трансгранични и други донорски програми;
• Обмен на икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики, в интерес на постигане на поставената обща цел;
• Осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес. Използвайки изградените в своята досегашна дейност контакти, те ще изготвят и насърчават притока на взаимна икономическа информация, статистика, търговски данни и инвестиционни политики;
• Провеждане на съвместни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството на територията на град Русе, включително семинари, обучения, образователни програми;
• Създаването на съвместни инициативи за стимулиране на предприемачеството и технологиите, в подкрепа на стартиращи предприятия при разработването на иновативни продукти и услуги, разширяване на съществуващите и излизане на нови пазари;
• Създаването на съвместни инициативи за привличане на инвестиции в икономиката на региона;
• Изграждане на национални, европейски и световни партньорства, с цел реализацията на различни проекти, които да спомогнат за развитието на техните съвместни дейности и постигане на поставената цел;
• Ангажиране на определени възрастови групи с цел успешното им въвличане в предприемаческа и пазарна дейности и намаляване на емиграцията. Включително: дейности за развитието и реализирането на младите хора, за повишаване на образователната и практическата им подготовка и за повишаването на квалификацията и мотивацията на младежите; дейности, свързани с възрастни предприемачи – с оглед намаляване на социални разходи и генериране на допълнителен растеж;
• Подкрепа за вече съществуващи инициативи на двете страни.

Чл.3. Във връзка с основните дейности на GEM България, свързани с изследвания на предприемаческата екосистема, Община Русе ще осигури институционална подкрепа за провеждане на градски и регионални проучвания на територията. В допълнение, двете страни се съгласяват да кандидатстват заедно като партниращи организации за финансиране по налични проектни програми на европейско и национално ниво за финансирането на такива проучвания. Правата, задълженията и отговорностите на страните във връзка с реализацията на конкретни проекти ще бъдат регламентирани в отделни анекси към настоящото споразумение, които подлежат на одобрение от Общинския съвет съобразно приложимата правна уредба.

СРОК и ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.4 (1) Срокът на действие на СПОРАЗУМЕНИЕТО е 3 (три) години, считано от датата на подписването му.

(2) Действието на СПОРАЗУМЕНИЕТО се продължава автоматично за срок от 1 (една) година в случай, че до 1 (един) месец преди изтичането му нито една от страните не е отправила писмено предизвестие за прекратяване.
(3) СПОРАЗУМЕНИЕТО се прекратява:
а) С изтичане на срока в случай, че срокът му не бъде продължен при условията на чл. 4 (2);
б) С отправяне на едностранно писмено предизвестие от някоя от страните;

Чл.5. Страните определят по един представител за планиране, координиране и изпълнение на дейностите по това СПОРАЗУМЕНИЕ.

от страна на GEM България: Натанаил Стефанов, Изпълнителен директор

от страна на Община Русе: Пламен Стоилов, кмет на Община Русе

Чл.6. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ описва общите условия и договорености за бъдещо сътрудничество между двете страни, като не обвързва финансово същите и не създава облигационни права или задължения за тях.

Чл.7. Община Русе не поема финансови ангажименти във връзка с настоящото споразумение.

Чл.8. Това споразумение може да бъде променяно по всяко време по споразумение на страните, което се оформя писмено и става неразделна част от него.

Чл.9. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

За GEM България За Община Русе

…………………………… ……………………………
Натанаил Стефанов Пламен Стоилов
Изпълнителен директор Кмет