Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 781

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3 и ал.4, чл.53, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Раздел ІІ, т.1 и Раздел ІІІ, т.2 от Правилника за организация и управление на ОП “Комунални дейности”, Общинският съвет реши:

1.Допълва предмета на дейност на ОП”КД” като в Раздел II, т.1 от Правилника за организация и управление на ОП „Комунални дейности” добавя текста: Оперативна дейност по принудително преместване на пътно превозно средство с техническо средство “паяк” на територията на гр.Русе.
2. Увеличава общата численост на персонала на ОП “КД” с 6 (шест) бройки, считано от 01.02.2010 г.
Разпределението по специалности е както следва:
– шофьор– 1 брой;
– оператор на техническо средство – 1 брой.
– работник-паркинг– 4 броя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)