Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 782 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. №УТ-16-43/30.07.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по кадастралната карта на гр. Русе по вариант 1.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година. Общата дължина на проектното трасе е 310,04 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)