Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 782

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и Раздел ІІІ, т.2 от Правилника за организация и управление на ОП „Комунални дейности”, Общинският съвет реши:

1. Увеличава числеността на ОП “Комунални дейности”-Общински приют за безстопанствени животни Русе със следните бройки персонал:
• ловци на кучета – 2 броя;
• гледачи – 2 броя;
• организатор – 1 брой.
2. Задължава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия за попълване на щата с горните бройки.
3. Ловците на кучета и организаторът да бъдат назначени на 6-месечни срочни трудови договори, които да бъдат продължени само, ако се изпълнява Общинската програма за намаляване популацията на бездомните кучета в частта й за брой кастрирани кучета годишно.
4. В сайта на общинския приют за безстопанствени животни ежемесечно да бъдат изнасяни данните за:
• брой заловени кучета (маркирани и немаркирани)
• брой върнати по места кучета
• брой кастрирани кучета (мъжки, женски)
• брой осиновени кучета (от граждани, предадени на НПО – по отделно, също така – бебета или възрастни животни)
• брой починали кучета
• да се поставят марки за всеки месец
• да се изнася регистъра на кучетата за месеца
• анализ на данните ежемесечно в постоянната комисия по Комунални дейности
• разкритите бройки да са с изпитателен срок три месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)