Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 783 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-75/21.12.2021 г. от Милен Друмев Минчев, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2177 в м. „Караач“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасе през имоти с идентификатори:  ПИ 63427.169.815 с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ и ПИ 63427.153.2336 с  НТП „За второстепенна улица“.– общинска публична собственост.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)