Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 783 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-44/17.09.13 от Светлин Добрев Димитров, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на южната част на поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на южната част на поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура. Проектът за ПУП подлежи на съгласуване с Агенция пътна инфраструктура преди одобряването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)