Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 783 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7, т.8 и т.9 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема основни насоки за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. /Приложение№1/.
2. Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. /Приложение 2/.
3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!