Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 784 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-100 от 03.11.2021 г., от Искрен Милчев Дамянов чрез пълномощник- Ивелина Николова с Пълномощно №2873 от 13.10.2021 от Нотариус с рег. №219, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.361, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя устройствена територия за рекреационни дейности- „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-проект се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3м от външната имотна граница, на 4м от страничните имотни граници и на 6м от дъното на имота. Съществуващата в имота сграда, с идентификатор 63427.149.361.1 със застроена площ 26 кв.м., се запазва като елемент на плана, като за нея е представено Удостоверение за търпимост №40 от 24.06.2021г. За имота се предвижда ново жилищно застрояване в рамките на ограничителните линии. Имотът е захранен с вода от кооперация на територията на местността. Представени са Договор за присъединяване с изх. №ПУПРОК-7609-ДПРОК-3645 от 04.10.2021 г. от „ЕРП Север“ АД, Протокол №016/2021 от кооперация за питейна вода в м-ст „Касева чешма“, становища с №К-3452#1 от 25.11.2021г. от „ВиК“ ООД-Русе и №К-EDN-6503#1 от 24.11.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.149.361, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)