Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 784 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 747, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 29 / 19.09.2013 г. както следва:
1.1. В първия абзац с правни основания, преди изброяване на точки 1-4 от разпоредителната част на Решението, вместо „…поради невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе…” да се чете „…при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе…”.
1.2. Навсякъде „…в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 01.10.2013 г. …” се заменя с „…в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за31.10.2013 г. …”.
2. Позицията на представляващия Община Русе по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, установена с Решение № 747, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 29 / 19.09.2013 г., остава непроменена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)