Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 784 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

ОВОНЯ СТАНЧЕВА
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 312, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие наименованието Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе да се промени в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе.
2. Дава съгласие наименованието Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе да се промени в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе.
3. Промяната да се извърши от учебната 2018/2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)