Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 784

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
§ 1. Създава се нов § 15 с текст:
„Ал. 1 За 2010г. първата вноска за ТБО по чл. 17 ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април
Ал. 2 На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)