Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 785 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

 1. Дава съгласие определеният в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе годишният данък върху таксиметров превоз на пътници да бъде заплащан както следва:
  1. Частта от данъка, в размер на 300 лева, съответстващ на минималния годишен размер на този данък, определен в чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, да бъде заплащан от данъчно задължените лица, на годишна база.
  1. Разликата до пълния размер на данъка, определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе да бъде поет от държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Община Русе.
  1. Разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.
  1. Дава съгласие кмета на Община Русе във връзка с т.1.1 и т.1.2 от настоящото решение, да изготви искане до Министъра на Финансите, Министъра на Транспорта и съобщенията, Председателя на Комисията по бюджет и финанси, Председателя на Комисията по транспорт и съобщения за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе и минималния размер на данъка по чл.61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.61ч от същия закон.“.
  1. В случай на неполучаване на компенсациите по т.1.4. в 6-месечен срок от предявяване на първото искане, се прекратява изпълнението на т. 1.1 и т. 1.2 от това решение, а разликата подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 31.12.2022 година.
  1. На данъчно задължени лица заплатили пълния размер на данъка за 2022г. разликата от минималния размер на данъка и заплатеното може да бъде възстановена по подадена от тях молба с посочена в нея банкова сметка или прихваната по реда на чл. 129 от ДОПК.
 • На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе допуска предварително изпълнение на настоящото решение, поради необходимостта от защита на важни обществени интереси – нормалното функциониране на услугите, предоставяни от таксиметровите превозвачи на територията на община Русе в условията на извънредна епидемична обстановка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)