Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 785 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а и 46, ал. 1, т. 9 от ЗОС и чл. 79 от АПК, общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба N6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост.
§1. Добавя в чл. 3, ал. 1, т. 9 след текста „на основание чл. 46, ал. 1 т. 1, 3, 4, 8 и 9 от ЗОС” думите „и чл. 31(1) т.11 от настоящата наредба.”
§2. Създава нова т. 11 в чл. 31(1) със следния текст: „системно нарушаване спокойствието на гражданите по смисъла на чл. 2 на Наредба № 4 на ОбС – Русе, а също и при системни нарушения на чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на същата наредба, установени по надлежния ред.”
§3. Създава нов §7 в Допълнителните разпоредби със следния текст: „Системни по смисъла на тази наредба са две или повече нарушения извършени в една календарна година.”, а § 7 до § 11 стават съответно § 8 до § 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)