Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 785 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Русе реши:
Променя състава на Обществения съвет за социално подпомагане, създаден с Решение № 91, прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе, като вместо:
„5. Росица Иванова – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе“
се включва:
„5. Детелина Матева – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)