Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 785

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.2 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1: „Създава нова точка 1 на ал. 1 от чл. 59 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със следния текст: „Собствениците на имоти с адрес на улица или част от улица, включена в зоните за кратковременно паркиране имат право на годишен пропуск за едно притежавано от тях МПС. Пропускът се издава по реда и при условията на точка I, т.4 от Статут за „Синя зона”, като за тази услуга се заплаща цена в размер на 30 лева”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)