Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 786 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с Указания на ръководителя на УО на ОПРР с вх. № 04-25-76#1/10.10.13г. , т.2.5. от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР” и Поддейност 5.13. от Приложение А1 (формуляр за кандидатстване) към проектното предложение за ИПГВР, Общинският съвет реши:

Одобрява приложения съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, съдържащи описание на идентифицираните допълнителни проекти в гр. Русе извън зоните за въздействие, изготвени в рамките на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, по договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОПРР 2007-2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)